เพื่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณเป็น CHROME, FIREFOX, OPERA หรือ Internet Explorer

รายละเอียดโฆษณา


  • Internal Auditor

ลักษณะ

วันที่ : มิถุนายน 30, 2018
ที่อยู่เว็บไซต์ : www.doubleapaper.com
ตำแหน่งที่ตั้ง : Chachoengsao, ประเทศไทย

ลักษณะงาน

สำรวจกิจกรรม และงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อดูลักษณะการปฏิบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ระบุความเสี่ยงและกำหนดจุดควบคุมที่สำคัญของระบบงาน

กำหนดหรือช่วยกำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบที่จะเลือกใช้ รวมทั้งการเลือกตัวอย่างมาทำการตรวจสอบ และการใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการตรวจสอบ

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเยี่ยงมืออาชีพ และเป็นไปตามแนวการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการพิจารณาความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

จัดทำกระดาษทำการ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อเสนอแนะเสนอผู้มอบหมายงานตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

รายงานผลคืบหน้าของงานตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วนระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น กรณีทุจริต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท

ร่างรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยรายงานประเด็นที่พบ สาเหตุ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อบริษัท พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกัน โดยมีการพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างทีมตรวจสอบด้วยกัน

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ

เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น

สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้

หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-835-8287ตำแหน่งที่ตั้ง

*หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะแสดงเพื่อโพสต์ผู้เขียน

โฆษณาที่คล้ายกัน

ด้านบน